foot19.gif (280 bytes) Free Markets in the Provinces

Hangzhou (Zhejiang)
      April 1996

Mudanjiang (Heilongjiang)
        March 1997

Jinan (Shandong)
        August 1998 
new.gif (957 bytes)

Ningbo (Zhejiang)
      June 1999
new.gif (957 bytes)

Nantong (Jiangsu)
        June 1999
new.gif (957 bytes)

Suzhou (Jiangsu)
      June 1999
new.gif (957 bytes)